top of page

หลักสูตรสำหรับโรงเรียน 

บริการจัดหาครูต่างชาติ - จัดหาครูต่างชาติให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียน

Visa & Work permit - ดำเนินการจัดทำเอกสาร visa และ work permit ให้กับครูชาวต่างชาติ

รับรองประสิทธิภาพของครูต่างชาติ - ครูต่างชาติจะผ่านการอบรมก่อนเข้าทำงานในโรงเรียน

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล* - ติดตามการทำงาน ประเมินและอบรมให้กับครูอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ช่วยลดปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครูต่างชาติ* - จัดหาสตาฟเพื่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและครูต่างชาติให้ทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษ* - จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษพร้อมครูต่างชาติให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียน
 

* ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่แต่ละโรงเรียนเลือก

TESOL%20Tree%20-%20Brochure_-5_edited.jp

* ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างโรงเรียนและบริษัท

** ไม่รวมหนังสือเรียน (เช่น Family & Friends ฯลฯ)

เรามีบริการหลายรูปแบบให้ท่านได้เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียนของท่าน
"คลิก" ดูข้อมูลตามความสนใจของท่าน 

Package

จัดหาครูต่างชาติ
(Basic Package)

จัดหาครูต่างชาติ
+
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(Silver Package)

หลักสูตรจัดการโปรแกรม
IEPหรือ EP
(Platinum Package)

หลักสูตร
วันเสาร์ - อาทิตย์
(Weekend school)

เพราะเราเชื่อว่า...

 

เด็กไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้

ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหน

เราจึงต้องการผลักดันให้เด็กไทย

•  ได้เรียนในหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะกับผู้ที่เรียน

•  ได้รับการสอนจากครูชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิเหมาะสมและมีประสบการณ์

•  ได้ฝึกฝนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและกระตุ้นการเรียนรู้

•  ใช้สื่อการสอนที่เหมาะกับผู้เรียน

•  ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานฝ่ายวิชาการที่มีประสบการณ์

T.placement

บริการจัดหาครูต่างชาติ
(Basic Package)

   ▶  บริการช่วยจัดหาครูชาวต่างชาติที่มีประสิทธิภาพ  - เราจัดหาครูให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของโรงเรียนที่สุด การันตีคุณภาพการสอนของคุณครูด้วยกระบวนการอบรมคุณครูทุกคนก่อนเริ่มทำงานจริง

   ▶  คุณครูต่างชาติของเราจะได้รับการฝึกอบรมนิเทศ - เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และลักษณะการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนภาษาที่สอง ช่วยให้ครูเข้าใจธรรมชาติของนักเรียนไทย และรู้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงอายุและระดับชั้น โดยจะเน้นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียน และดึงประสิทธิภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ผ่านการเล่นเกมส์ หรือกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน

  ▶  ลดปัญหาความยุ่งยากเรื่อง visa และ work permitเรายินดีจัดการและติดตามผลจนจบกระบวนการ

บริการหาครู native
จ้างครูฝรั่ง ภาษาอังกฤษ
หาครูต่างชาติ
TESOL P.

บริการจัดหาครูต่างชาติพร้อมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
(Silver Package)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
118728831_608696240014800_85134136993224

Trinity CertTESOL

คืออะไร?

เสนอบริการแบบครบวงจรให้กับโรงเรียน

   

     หลักสูตร - ออกแบบ และจัดเตรียมหลักสูตรเฉพาะเพื่อนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESOL) เป็นการจัดการหลักสูตรที่เน้นการสื่อสารเป็นหลัก ช่วยให้นักเรียนเรียนได้อย่างเป็นระบบและเข้าใจบทเรียนได้ง่าย

     ครูต่างชาติ - เจ้าของภาษาที่ได้รับการอบรมเรื่องวัฒนธรรมไทย และการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

              •  ได้รับการฝึกอบรมจากทีมงานที่จัดอบรม Trinity CertTESOL หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

     

     สื่อการสอน - จัดสื่อการสอนและแบบฝึกหัดที่เหมาะกับความรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

     ผู้ประสานงาน - ทีมงานวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนของคุณ และประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

" เพราะเราตระหนักดีว่า ..

การลงทุนของโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนทั้งในด้านการเงินและเวลา ควรเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เราจึงต้องการเน้นคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของเราเป็นสำคัญ "

IP EP

หลักสูตรจัดการโปรแกรม IEP หรือ EP
(Platinum Package)

   บริการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ         

                คณิตศาสตร์

           วิทยาศาสตร์

           คอมพิวเตอร์

           ภาษาอังกฤษ ฯลฯ

   ดำเนินการสอนโดยคุณครูชาวต่างประเทศ ที่ได้รับการอบรมด้านการสอนเป็นอย่างดีก่อนเข้าสอนในโรงเรียน จัดการสอนโดยเน้นการสื่อสารและกระตุ้นการใช้งานภาษาอังกฤษของนักเรียน

   จัดการเรียนการสอนแบบ Communicative Language Teaching (CLT) ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่าง The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป็นนโยบายไว้เมื่อพ.ศ.2557​

   ผู้บริหารประจำหลักสูตร และทีมงานคนไทยประจำในโรงเรียน  ที่จะช่วยบริหารและควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ รวมทั้งประสานงานกับครูต่างชาติและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนของท่านเพื่อการทำงานที่สอดคล้องกันและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

   รายงานผลการเรียนรายบุคคล ให้สำหรับนักเรียนทุกคนในหลักสูตร

   กิจกรรม English Day ให้กับนักเรียนในโรงเรียนของท่าน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

   จัดอบรมครูในโรงเรียน เพื่อเพิ่มศักยภาพการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

116427224_583723699178721_45268417059918

" เราตระหนักถึงความต้องการ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละโรงเรียน ตลอดจนความคาดหวังของท่านและผู้ปกครองของนักเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เราจึงพร้อมให้คำมั่นด้วยความยินดียิ่งว่า เราจะเตรียมหลักสูตรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดให้กับนักเรียนของท่านในทุกระดับชั้นและระดับความรู้ภาษาอังกฤษ "

     ภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาของเด็กไทย และโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดี รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย เราจึงต้องการเพิ่มศักยภาพนี้ของเด็กไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยบริการที่ดีที่สุดของเรา

 

ด้วยปณิธานที่ว่า..

"เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ (Quality over Quantity)"

ซึ่งเรายึดมั่นเสมอมา 

Weekend

หลักสูตรวันเสาร์ - อาทิตย์
 (Weekend School)

✦  บริการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สนุกสนานและกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์

✦  ใช้ หลักสูตรเฉพาะ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษให้มากที่สุดภายในเวลาเรียนที่จำกัด

(เช่น สัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมง) ตามที่โรงเรียนสะดวก

✦  การเรียนการสอน เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ ระหว่างครูผู้สอนชาวต่างชาติกับนักเรียน รวมทั้งระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง

✦  Communicative Language Teaching (CLT) เป็นรูปแบบการสอนที่สามารถช่วยให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้ดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ

จัดหาครูฝรั่ง

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี

   ทีมงานและผู้บริหารของเราได้ให้บริการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ให้กับสถาบันสอนภาษาต่างๆ และโรงเรียนนานาชาติ อาทิ โครงการ Go International with English ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 (พ.ศ.2544-2555)


เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
เราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด 

กรอกแบบฟอร์ม

เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

bottom of page