บริการหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตร EP, MEP, IEP

TESOL Center Service (TCS)

เพราะเราเชื่อว่า...

 

ภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาของเด็กไทย และโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดี รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย เราจึงต้องการเพิ่มศักยภาพนี้ของเด็กไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยบริการที่ดีที่สุดของเรา ด้วยปณิธานที่ "เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ" (Quality over Quantity) ซึ่งเรายึดมั่นเสมอมา

ด้วยประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในไทยมากว่า 20 ปี เราจึงทราบดีว่า องค์ประกอบที่จะช่วยให้โรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ โดยเรามีบริการต่างๆดังนี้

 • การจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ฯลฯ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยครูชาวต่างประเทศ และเน้นการสื่อสารและใช้งานภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ Communicative Language Teaching (CLT) ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่าง The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป็นนโยบายไว้เมื่อพ.ศ.2557

 • ผู้บริหารประจำหลักสูตรในโรงเรียนของท่านที่จะทำหน้าที่บริหารและควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน รวมทั้งประสานงานกับครูต่างชาติและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนของท่านเพื่อการทำงานที่สอดคล้องกันและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

 • ครูชาวต่างประเทศที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการสอนมาเป็นอย่างดี ก่อนเข้าทำการสอนในโรงเรียน

 • ทีมงานชาวไทยที่พร้อมให้การสนับสนุนด้านวิชาการและการประสานงานตลอดปีการศึกษา

 • รายงานผลการเรียนรายบุคคลสำหรับนักเรียนทุกคนในหลักสูตร

 • การอบรมครูในโรงเรียนของท่านเพื่อเพิ่มศักยภาพการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

 • กิจกรรม English Day ให้กับนักเรียนในโรงเรียนของท่าน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

 • ประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพและเปี่ยมมิตรภาพระหว่างเราและโรงเรียนของท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่า เราเป็นคำตอบที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดสำหรับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ

 

เราตระหนักถึงความต้องการ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละโรงเรียน ตลอดจนความคาดหวังของท่านและผู้ปกครองของนักเรียนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เราจึงพร้อมให้คำมั่นด้วยความยินดียิ่งว่า เราจะเตรียมหลักสูตรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุดให้กับนักเรียนของท่านในทุกระดับชั้นและระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือโทร.08-6468-5063 (คุณนิติศักดิ์) หรือโทร.091-2190042 (คุณยุพาพรรณ)

©  2015 Copyright by TESOL Tree

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • YouTube - White Circle